K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 183
Rok B
30 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Jr 31,7-9;
Prorok Jeremiasz wprowadza nas w czasy mesjańskie. Mesjasz sprawi, że wszyscy ludzie będą mogli dostąpić radości i opieki Bożej. Oczekiwanym Mesjaszem jest Jezus.
Komentarz do II czytania
Hbr 5,1-6;
Nikt nie może przypisać sobie godności arcykapłańskiej. Godność ta pochodzi od Boga. Jezus jest Synem Bożym, zrodzonym przez Ojca. To On jest obiecanym Mesjaszem, Arcykapłanem na wieki.
Komentarz do Ewangelii
Mk 10,46b-52;
W dzisiejszej Ewangelii Jezus uzdrawia niewidomego. Bartymeusz został uzdrowiony gdyż miał wystarczającą wiarę. Po uzdrowieniu natychmiast ruszył za Jezusem.