K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 180
Rok B
29 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 53,10-11;
Prorocy Starego Testamentu zapowiadali przyjście Mesjasza. Prorok Izajasz oczekiwanego Mesjasza nazywa Sługą Sprawiedliwym.
Komentarz do II czytania
Hbr 4,14-16;
Arcykapłanem Nowego Przymierza jest Jezus Chrystus. On stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Przybliżając się do Jezusa, otrzymujemy od Niego wszelkie potrzebne łaski, aby żyć jak dzieci Boże.
Komentarz do Ewangelii
Mk 10,35-45;
Często ludzie starają się o to, by sprawować władzę. Jezus poucza nas, że dobre sprawowanie władzy polega na służbie ludziom.