K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 92
Rok A
Niedziela Trójcy Świętej
Komentarz do I czytania
Wj 34,4B-6.8-9;
Bóg objawia się Mojżeszowi jako miłosierny, litościwy, obdarzający łaską, czyli Bóg kochający.
Komentarz do II czytania
2 Kor 13,11-13
Co powinni czynić chrześcijanie, czyli uczniowie Pana Jezusa? 
	Otóż najważniejsze wskazówki dotyczące zachowania chrześcijan przekazuje nam święty Paweł w liście do Koryntian.
Komentarz do Ewangelii
J 3,16-18;
Dzisiejsza Ewangelia mówi o posłaniu na świat Syna Bożego. Słuchając tej Ewangelii starajcie się odpowiedzieć na pytanie: „Czy Jezus przyszedł na świat aby człowieka potępić, czy aby go zbawić ?”