K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 34
Rok ABC
Objawienie Pańskie
Komentarz do I czytania
Iz 60,1-6;
Prorok Izajasz zapowiada narodziny Światłości, której pragną wszystkie narody.
Komentarz do II czytania
Ef 3,2-3a.5-6;
Święty Paweł przypomina nam, że łaska zbawienia została dana także POGANOM, ale oni jeszcze o tym nie wiedzą.
Komentarz do Ewangelii
Mt 2,1-12;
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam MĘDRCÓW, którzy oddali pokłon Bożej Dziecinie. Jezus ZMIENIŁ ich życie, do domu wrócili inną drogą