K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 24
Rok B
Niedziela Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa
Komentarz do I czytania
Rdz 15,1-6; 21,1-3;
Bóg daje Abrahamowi i Sarze obietnicę dotyczącą ich potomka. Zapowiedź ta dotyczy bezpośrednio ich syna Izaaka i jednocześnie jest zapowiedzią dotyczącą Mesjasza Pańskiego.
Komentarz do II czytania
Hbr 11,8.11-12.17-19;
Autor Listu do Hebrajczyków wskazuje na Jezusa Chrystusa jako tego, w którym spełnione zostały obietnice dane Abrahamowi. Jezus jest obiecanym Mesjaszem.
Komentarz do Ewangelii
Łk 2,22-40;
Dzisiejsza ewangelia prowadzi nas do świątyni Jerozolimskiej, gdzie Dzieciątko Jezus jest ofiarowane Bogu Ojcu.